บริการของเรา

บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

Eight Plus Two Accounting Co.,Ltd.

  • บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

  • จดทะเบียนจัดตั้ง จดเปลี่ยนแปลง

  • บริการด้านจัดทำบัญชีและภาษีอากร

  • บริการด้านตรวจสอบบัญชี

  • บริการด้านตรวจสอบภายใน

  • บริการด้านวีซ่าและ Work permit

  • บริการด้านจัดหาพนักงานบัญชี

  • บริการด้านเงินเดือนและประกันสังคม

  • สอนบัญชี การปิดงบการเงิน การยื่นแบบภาษี โปรแกรมสำเร็จรูป

  • บริการขนส่ง