ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้ หากไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

เป็นไปตามคาดเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเมืองรองในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 สามารถนำใบเสร็จมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561ซึ่งจะยื่นแบบในช่วงต้นปี 2562 ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ๆ มากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อี...
อ่านเพิ่มเติม..

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ไว้ดังนี้ (เพิ่มเติม…)
อ่านเพิ่มเติม..

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

       การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม        1.  การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ี        2.   การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผัก และผลไม้ เป็นต้น ( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป .28/2535 ฯ ) (เพิ่มเติม…)
อ่านเพิ่มเติม..

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

      ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้        1.   ถ่ายสำเ...
อ่านเพิ่มเติม..

คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBDregistered) ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ไปให้...
อ่านเพิ่มเติม..

8 Plus 2 Accounting

บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด จะดูแลเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับภาระทางบัญชีและภาษีอากร ด้วยบริการแบบเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า การทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรงเวลา ได้มาตรฐาน  ลูกค้าจึงวางใจได้ในเรื่องบัญชีและภาษี บัญชีรุ่นใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา
อ่านเพิ่มเติม..