กรมสรรพากรเปิดตัว e-Stamp Duty ทำธุรกรรม 5 ประเภท ไม่ต้องติดอากรแสตมป์แบบเดิม

  กรมสรรพากร Revenue Department News   กรมสรรพากรยกระดับบริการจัดทำระบบการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์อ.ส.9 หรือ e-Stamp Duty รองรับการทำธุรกรรม 5 ตราสารอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษ ประหยัดการเดินทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจ...
อ่านเพิ่มเติม..

ผู้ประกอบการยิ้ม สรรพากรเพิ่ม 23 สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินตราหลักทางบัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากร Revenue Department News                      กรมสรรพากรเพิ่มทางเลือกให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการใช้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency) 23 สกุลเงิน* เพียงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลดำเนินการแจ้งและขออนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.rd.go.th หรือ https://etax.mof.go.th เพื่อความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่...
อ่านเพิ่มเติม..

สรรพากรประกาศใช้วิสัยทัศน์ใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

กรมสรรพากร Revenue Department News                        กรมสรรพากรเดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรมองเป้าหมายร่วมกัน และมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่มีความท้าทายรอบด้าน และเร่งเครื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์  D2RIVE : Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency ให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใสเป็นธรรม และมุ่งรักษาวินัยและเสถ...
อ่านเพิ่มเติม..

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

       การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม        1.  การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ี        2.   การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผัก และผลไม้ เป็นต้น ( คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป .28/2535 ฯ ) (เพิ่มเติม…)
อ่านเพิ่มเติม..

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

      ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้        1.   ถ่ายสำเ...
อ่านเพิ่มเติม..

8 Plus 2 Accounting

                             บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด จะดูแลเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับภาระทางบัญชีและภาษีอากร ด้วยบริการแบบเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า การทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรงเวลา ได้มาตรฐาน  ลูกค้าจึงวางใจได้ในเรื่องบัญชีและภาษี บัญชีรุ่นใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา
อ่านเพิ่มเติม..