สรรพากรประกาศใช้วิสัยทัศน์ใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

กรมสรรพากร
Revenue Department News

                       กรมสรรพากรเดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรมองเป้าหมายร่วมกัน และมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่มีความท้าทายรอบด้าน และเร่งเครื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์  D2RIVE : Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency ให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใสเป็นธรรม และมุ่งรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ

                        นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้จัดท าวิสัยทัศน์ใหม่ของกรมสรรพากร ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์ จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และความท้าทาย ของกรมสรรพากร และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ 3 เป้าหมายหลักของกรมสรรพากร “จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ” โดยกรมสรรพากรได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน 3 ปีข้างหน้าดังนี้

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
Leading Tax Agency driven by Integrity
Innovation and Competent Team to foster Fiscal Stability”

                          โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิสัยทัศน์ของกรมสรรพากรจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพากรมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคใหม่เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

                           หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

*****************************************
กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น